Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2016

inmyveins
Reposted frombluuu bluuu viamaybeyou maybeyou
inmyveins
5349 c883 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarkastyczna sarkastyczna
inmyveins
3662 6f70
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
inmyveins
Having a soft heart in a cruel world is courage, not weakness.
— Katherine Henson
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclassicLady classicLady

October 16 2016

inmyveins
inmyveins
Reposted frombluuu bluuu viainvincible invincible
inmyveins
5004 eaf0 500
'zależy jaka jest skala'
ul. Fredry, Poznań.
Reposted fromnutt nutt viainvincible invincible
inmyveins
8966 a7af
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viainvincible invincible
inmyveins
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viainvincible invincible
inmyveins
4911 5380
inmyveins
5009 9183
inmyveins
inmyveins
inmyveins

October 11 2016

inmyveins
5901 80ae 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabecomingjane becomingjane
inmyveins
gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz,
ale w innym sadzie, w innym lesie -
może by inaczej zaszumiał nam las
wydłużony mgłami na bezkresie....

może innych kwiatów wśród zieleni bruzd
jkęłyby się dłonie dreszczem czynne -
może by upadły z niedomyślnych ust
jakieś inne słowa - jakieś inne...

może by i słońce zniewoliło nas
do spłynięcia duchem w róż kaskadzie,
gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz,
ale w innym lesie, w innym sadzie...
— leśmian/turnau
Reposted fromgracey gracey viaretaliate retaliate
inmyveins
1840 bc79 500
Reposted fromwieczerza wieczerza viarysuj rysuj
inmyveins

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.

— Thomas Bernhard
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaCutesecrets Cutesecrets
inmyveins
Chciałabym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o to nie pytasz.
— Alkohol szkodzi zdrowiu, ale pomaga życiu.
inmyveins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl